AcadeMedias skatter

AcadeMedia är ett svenskt aktiebolag, som betalar bolagsskatt i Sverige. Skatt betalas på den beskattningsbara vinsten. Den beräknas i sin tur genom att samtliga avdragsgilla kostnader (inklusive räntekostnader) dras av från intäkterna, i resultaträkningen redovisas detta som resultat före skatt.

AcadeMedias rörelseresultat 2017/18 var 622 miljoner kronor. För att få fram det beskattningsbara resultatet ska avdragsgilla kostnader, som exempelvis räntor, dras av.

Resultat före skatt just detta år var 555 miljoner kronor. Koncernens skattekostnad för 2017/18 var 124 miljoner, det motsvarar 22,3 % av resultatet före skatt. Året innan (2016/17) betalade AcadeMedia 120 miljoner i skatt, vilket var 22.4 % av det beskattningsbara resultatet..

Andelen skatt ett bolag betalar varierar från år till år. Riksdagen beslutar om bolagsskattesatsen. Vilken skattesats ett företag betalar beror sedan på om företaget har intäkter som inte är skattepliktiga, och vilka kostnader och övriga avdrag som görs. Företag kan också kvitta tidigare förluster mot årets vinst.

AcadeMedia är alltså i detta avseende precis som kommuner och privatpersoner.

Skattepolicy

Skatteintäkter är en viktig källa för samhällets välfärd. Bolagsskatten utgör ungefär 5% av Sveriges totala skatteinkomster. Såsom Sveriges största privata utbildningsaktör är det viktigt för AcadeMedia att betala rätt skatt.

AcadeMedia ska följa lagar och regler i skattelagstiftningen i de länder där vi verkar. I de områden där reglerna är otydliga ska koncernen agera klokt, försiktigt och transparent.

AcadeMedia ska vara affärsmässigt i synen på sin skattekostnad men samtidigt inte agera i gråzoner eller ägna sig åt aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner som inte har något affärsmässigt syfte annat än att minska skatten eller transaktioner som kan äventyra AcadeMedias rykte och anseende som ansvarsfull samhällsaktör. Detta har för oss inneburit bland annat att:

  • AcadeMedia har inga aktieägarlån. Skatten hade kunnat optimeras ytterligare genom aktieägarlån med avdragsgilla räntor (s.k. räntesnurror). Detta har aldrig varit aktuellt för AcadeMedia.
  • AcadeMedia har externa lån för att finansiera sin verksamhet. Helt i enlighet med gällande regelverk för alla företag, kommuner m fl så är dessa kostnader avdragsgilla.
  • AcadeMedias verksamhet har historiskt genererat stora förluster. Gällande regelverk ger möjlighet att kvitta tidigare förluster mot framtida års vinster. Det finns regler för hur många år man måste ha ägt en verksamhet för att dessa tidigare förluster ska kunna kvittas. AcadeMedia följer detta regelverk.

Innehållsansvarig

Uppdaterad