Årsredovisning & läsguide

Årsredovisningar

Här hittar du AcadeMedias årsredovisningar från 2003 och framåt. 2010 gick vi över till brutet räkenskapsår. Det innebär att årsredovisningen för 2009 avser kalenderåret men att årsredovisningarna efter detta istället följer året juli-juni, med undantag för halvåret 2010-01-01 till 2010-06-30 som redovisas som ett förkortat räkenskapsår.

AcadeMedias ekonomi – för dig som inte är ekonom

Vilka är då de viktigaste siffrorna i ett årsbokslut, och varför är just dessa siffror viktiga? AcadeMedia använder så kallat brutet räkenskapsår, som går från juli ena året till och med juni nästa år. Det följer alltså i stort sett skolåret. Det senaste räkenskapsåret är 2018/19 och siffrorna nedan är därifrån.

Ett skäl till att den offentliga debatten om skolornas ekonomi är svår att följa är att debattörerna använder olika vinstbegrepp och faktiskt även misstolkar begreppet vinst. Rörelseresultatet är inkomster minus löpande kostnader (exklusive räntor).

Nettoresultatet, sista raden, är det man har kvar när räntor och skatter är betalda. Denna vinst är det som kan användas för att investera och utveckla verksamheten nästa år och som också kan ge ränta till de som satte in egna pengar för att köpa eller starta verksamheten.

Årsredovisningen innehåller följande rubriker

Förvaltningsberättelse

Här skriver VD om vad som hänt under året, hur företaget har utvecklats samt hur man ser på framtiden. Här finns också de viktigaste siffrorna med.

Resultaträkning

Resultaträkningen visar ett företags intäkter och kostnader. Det är alltså den som tydligast visar hur det går för ett företag. I den kan man utläsa sådant som intäkter, som ofta kallas omsättning, rörelseresultat, räntekostnader och skatt. Nedan följer några termer ur resultaträkningen, och AcadeMedias siffror.

Omsättning

Visar ett företags totala intäkter under en viss period.

Rörelseresultat

Skillnaden mellan intäkter och rörelsekostnader. Numera används här ibland en engelsk förkortning, EBIT (Earnings Before Interest and Tax), alltså rörelseresultat före räntor och skatter.

Nettoresultat

Kallas ibland också vinst efter skatt. I media betecknas det ofta om ”sista raden”. När man kommer hit är alla kostnader betalda, och det som nu återstår kan man antingen spara för att ha en buffert mot dåliga tider i framtiden eller återinvestera i verksamheterna. Det är också delar av denna summa som kan användas till aktieutdelning.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital – i motsats till lånade pengar. Normalt ligger svenska företags soliditet på mellan 30 och 40 procent. En hög soliditet innebär lägre finansiell risk.

Balansräkning

Visar ett företags tillgångar och hur detta är finansierat. Det kan finansieras med skulder och med en insats från ägarnas (eget kapital) vid ett givet tillfälle. Eller om vi jämför med familjeekonomin, det är vilka tillgångar man har (hus, bil etcetera) och hur man har finansierat det med banklån och egna pengar. Ett annat sätt att beskriva en balansräkning är att säga att den visar hur mycket som blir kvar om ägaren säljer alla tillgångar och betalar sina skulder. Detta restvärde kallas ”Eget kapital” och det är detta kapital som man tär på om bolaget går med förlust. Det är alltså tryggt att ha ett relativt stort eget kapital.

Innehållsansvarig

Uppdaterad