Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman och bolagets högsta verkställande organ med ansvar för bolagets förvaltning och organisation. För närvarande består bolagets styrelse av sju ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman och fyra arbetstagarrepresentanter, varav två är suppleanter.

Information om styrelsen finns på investerarsidorna.